سوسیالیسم و انقلاب: پرسش و پاسخ در کلاب هاوس/ مازیار رازی (تصویری)

ساختن سوسیالیسم یا انقلاب سوسیالیستی؟ مازیار رازی

***************************

مقابله با سرمایه داری باید ادامه یابد! / مازیار رازی

***************************

انگیزه های سرمایه داری و سوسیالیسم چیستند؟ / مازیار رازی

***************************

چرا در اروپا انقلاب سوسیالیستی رخ نمی دهد؟ / مازیار رازی

***************************

آیا اقتصاد کینزی در ایران تحقق پذیر است؟ / مازیار رازی

***************************

پس از کسب قدرت کارگری چه؟ / مازیار رازی

***************************

جامعه سوسیالیستی چگونه جامعه ای خواهد بود؟ / مازیار رازی

***************************

سوسیالیسم و انقلاب / مازیار رازی

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران