صدای کارگر سوسیالیست ۳۴۵ – ۱۵ اسفند ۹۹- روز جهانی زنان

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

به مناسبت روز جهانی زنان ۸ مارس ۲۰۲۱

در باره آزادی زنان و مطالبات مبارزه با سرمایه داری

[email protected]

militaant.com

https://t.me/MarxistEnghelabi

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران