صدای کارگر سوسیالیست ۳۳۷ – ۱۹ دی -۹۹- نقش انقلابی طبقه کارگر

ساحتن حزب و طبقه انقلابی*** نقش انقلابی طبقه کارگر

[email protected]

militaant.com

https://t.me/MarxistEnghelabi

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران