صدای کارگر سوسیالیست ۲۷۲- ۱۹ مهر ۹۸- نقش لنین (۱) – مارکس و برنامه انتقالی

صدای کارگر سوسیالیست ۲۷۲- ۱۹ مهر ۹۸

– نقش لنین (۱) – نقش لنین در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷: مازیار رازی

– مارکس و برنامه انتقالی: مازیار رازی

– اطلاعیه گرایش مارکسیست های انقلابی در مورد مبارزه کارگران

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران