صدای کارگر سوسیالیست ۲۵۰ – ۲۰ اردیبهشت ۹۸- چپ روی در مارکسیسم

صدای کارگر سوسیالیست- برنامه ۲۵۰ – ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
ارزیابی ۲۵۰ امین برنامه تلویزیونی: مازیار رازی
چپ روی در مارکسیسم: بیماری کودکی: مازیار رازی

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران