صدای کارگر سوسیالیست- برنامه ۲۴۸ – ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸: ویژه اول ماه مه

صدای کارگر سوسیالیست- برنامه ۲۴۸ – ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
* کمک رسانی به سیل زدگان/ کمیته اقدام کارگری
* به مناسبت اول ماه مه /مازیار رازی
* اطلاعیه کمیته اقدام کارگری به مناسبت اول ماه مه/ فعال کمیته اقدام از ایران
* نقش زنان از اول ماه مه/ فرخنده جعفری
*‌فعالیت عملی گرایش مارکسیست ها
/ مازیار رازی
***********
با کمیته اقدام کارگری در تلگرام تماس بگیرید
http://t.me/Komitee1Eghdam
با گرایش مارکسیست های انقلابی در تلگرام تماس بگیرید
http://t.me/MarxistEnghelabi

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران