صدای کارگر سوسیالیست ۲۴۵ – ۱۶ فروردین ۹۸- حمایت از سیل زدگان+ همگرایی مارکسیست ها

صدای کارگر سوسیالیست ۲۴۵ – ۱۶ فروردین ۹۸
– حمایت از سیل زدگان: گرایش مارکسیست های انقلابی ایران
– همگرایی مارکسیست ها: مازیار رازی
با ما در تلگرام تماس بگیرید @Marxist_Enghelabi

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران