از اعتصاب تا انقلاب

از اعتصاب تا انقلابPDF

از: کارگر پیشتاز شماره ۲۲

از: کارگر پیشتاز شماره ۲۲

اعتصاب به‌مثابه پدیده‌ای اقتصادی و اجتماعی که همچنین وجوه بنیادین سیاسی،حقوقی و مدیریتی را نیز دربر می‌گیرد، با اعمال منفعلانه و همچنین چپ‌روی‌هایی نظیر خرد کردن دستگاه‌های تولیدی تفاوت بسیار دارد زیرا نشاءت گرفته از تعارض میان عناصر و همچنین کنشگران موجود در محل کار و یا عناصر حاکم بر آن است.و این تعارض نیز بالطبع موجب می‌گردد تا بنیان‌های سرمایه‌داری دچار بحران‌های شدید شود.وجود آشفتگی در نظام تولیدی ناگزیر به‌نظام سلطه و سرکوب نیز رسوخ خواهد کرد و شرایطی تحت عنوان قدرت دوگانه به وجود خواهد آورد که می‌توان آن را مناسب‌ترین مرحله جهت خلع ید از بورژوازی و قبضه قدرت به نفع طبقه کارگر تلقی نمود. اعتصاب تکامل‌یافته‌ترین واکنش طبقه کارگر در تصادم با بورژوازی و نهادهای تحت امر آن است و اشکال عمده و ابتدایی آن در را می‌توان در قالب اعتراض به معوقات مزدی،حق بیمه و سنوات ،ساعت کار و… مشاهده کرد و شکل رشد یافته آن را می‌توان اعتصاباتی تلقی نمود که کارگر با کسب آگاهی و شناخت طبقاتی چرخ‌های تولید را متوقف نموده و تأثیرگذارترین ضربه ممکن را به بدنه کاپیتالیسم وارد می‌آورد. اعتصاب به‌عنوان آلترناتیو نهایی طبقه کارگر می‌بایست با سازمان‌دهی سیستماتیک و همچنین برنامه‌ای هدفمند و تئوریزه شده اکثریت نفرات را بر حول خود گرد آورده و با تکیه‌بر نقش رهبری پیشتازان این گروه‌ها یعنی رهبران عملی و برآمده از خود طبقه کارگر به  انتقال آگاهی  به صفوف کارگران پرداخته و در کالبد کمیته‌های مخفی ،تشکلی مستقل از ارکان دولتی و نهادهای وابسته به آن را به وجود آورد.محیطی که همچون مدارس ،شناخت روند تاریخی مبارزه، امر سازمان‌دهی و مؤلفه‌های آن ، اهمیت مقوله کار انجام‌گرفته به دست طبقه کارگر و همچنین  فرآیند استثمار این طبقه را به نسل‌های جوان آموزش خواهد داد.

برای تماس گیری با کمیته اقدام کارگری با نشانی تلگرام تماس بگیرید:

@Komitehe1Eghdam

سایت کمیته اقدام کارگری:

https://eghdamkargaari.wordpress.com

برنامه اقدام کارگری:

https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/10/workers-action-committee.pdf

تاریخچه و اهداف کمیته اقدام کارگری:

https://eghdamkargaari.wordpress.com/2015/05/20/تاریخچه-و-اهداف-کمیته-اقدام-کارگری/

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران