کمیته های مخفی اعتصاب و کمیته اقدام کارگری

کمیته های مخفی اعتصاب و کمیته اقدام کارگری

انقلاب بهمن  ۱۳۵۷  با رسیدن به مرحلۀ اعتصابات عمومی کارگران (در مرکز آن کارگران شرکت نفت) و  شرکت میلیونی اقشار تحت ستم جامعه در اعتراضات خیابانی به سرنگونی یکی از نزدیک  ترین متحدان امپریالیسم در منطقه (رژیم شاه)  منتهی شد. اما به علت نبود یک  تشکیلات سیاسی اخص (حزب پیشتاز کارگری ) به مثابه حزب رهبری کننده انقلاب برای به قدرت رساندن شوراهای کارگری و تشکیل دولت کارگری، انقلاب پیروزمند کارگران و سایر جنبش های اجتماعی، توسط یک رژیم ارتجاعی ربوده شد! به سخن دیگر،  انقلاب بهمن ۱۳۵۷ منجر به دست به دست شدن از یک رژیم  سرمایه داری، به یک  رژیم سرمایه داری دیگر  و با حفظ دولت سرمایه داری شد. در نتیجه، یکی از درس های محوری انقلاب ۱۳۵۷ سازماندهی و تدارک انقلاب آتی در وضعیت انقلابی است. این سازماندهی نیز تنها توسط یک نهاد اخص سیاسی به حزب پیشتاز کارگری عملی است. کارگران پیشتاز  اعتصاب کننده در کارخانه ها  و جوانان و قشرهای مختلف معترض در خیابان های سراسر ایران،  باید توجه کنند که انقلاب پیروزمند آتی که  خواهان پاسخ گویی ریشه ای به  تمام مطالبات قشرهای تحت ستم و کارگران است، باید یک انقلاب  برنامه ریزی شده و هدفمند باشد. تجربه تاریخی قرن بیستم نشان داد که  برنامه ریزی و تدارک این  انقلاب ، تنها توسط یک حزب اخص سیاسی، حزب پیشتاز کارگری، عملی است. هدف این انقلاب نیز  تحقق جامعه سوسیالیستی  از طریق تسخیر قدرت دولتی  توسط شوراهای کارگری است. به سخن دیگر، هدف ما تدارک انقلابی است که خواهان سرنگونی کامل ماشین دولتی سرمایه داری و استقرار یک دولت کارگری است که این خود آغاز  یک انقلاب سوسیالیستی  و گسست کامل از امپریالیسم را نشانه می زند. هیچ اعتراض، طغیان و عصیان در شهرهای ایران  به تنهایی قادر به تغییرات بنیادین در جامعه نخواهد شد. هیچ اعتصابی به تنهایی در یک کارخانه  منجر به کسب مطالبات  ریشه ای و درازمدت کارگران نخواهد شد.

شیوه سازماندهی جنبش کارگری

برای درک صحیح شیوه سازماندهی می توان از مکانیسم یک اهرم استفاده جست.  یک اهرم  از سه جزء پیوند خورده تشکیل یافته که با فشار یک نیروی کوچک  در یک انتها  و اتکا  به یک تکیه گاه یک حجم اعظیم می تواند ارتقا یابد. اگر حجم بزرگ توده های کارگران و زحمتکشان باشند، نقطه اتکا رهبران عملی کارگران و بخش فشار دهنده حزب پیشتاز کارگری است. بنابراین در وضعیت انقلابی و آغاز اعتلای انقلابی و بحران اقتصادی و سیاسی در جامعه که حاکمیت دچار بحران است و توده ها در اعتراض و اعتصاب هستند و قدرت دوگانه در جامعه وجود داشته باشد، این سه جزء در پیوند با یکدیگر پیروزی انقلاب کارگری را تضمین می کند.

بنابراین، سازماندهی حزب پیشتاز کارگری (گام اول)، پیوند همزمان این حزب با رهبران عملی کارگران ( گام دوم) لازمه تدارک انقلاب کارگری (گام سوم) است.

در وضعیت کنونی ما شاهد ظهور رهبران عملی طبقه کارگر در کمیته های مخفی بوده ایم.

ما شاهد اعتصابات و اعتراضات توده ای بوده ایم،  اما هنوز حزب پیشتاز کارگری که پیوند خود را به کمیته های مخفی برقرار کند، وجود ندارد (گرچه تدارکات اولیه آن آغاز شده است- رجوع شود به بخش کمیته اقدام کارگری).

کمیته های مخفی کارگری

در این امر تردیدی نیست که کارگران  پیشتاز  (رهبران عملی کارگران) که در سازماندهی اعتصابات  نقش تعیین کننده ای ایفا کرده اند،  قادر به فعالیت علنی نیستند. چنانچه رژیم نتواند مخالفان سیاسی خود را در درون هیئت حاکم تحمل کند، بدیهی است که فعالیت علنی  کارگران پیشتاز را قطعاً نمی تواند تحمل کند. در نتیجه فعالیت متشکل کارگران پیشتاز تنها می تواند یک ساختار مخفی داشته باشد.

کمیته های مخفی کارگری نهادهایی هستند که به وسیلۀ کارگران پیشتاز (رهبران عملی کارگران) برای تدارک مبارزۀ ضدّ رژیمی شکل می گیرند (ما شاهد این کمیته ها مخفی در اعتصابات کارگری بوده ایم). در درون این کمیته ها کارگران با نظریات و عقاید مختلف شرکت می کنند. زیرا که وجه اشتراک آن ها نه برنامه ای و نه ایدئولوژیک است. کارگران در نهادهای مخفی تنها برای مقابله با  مدیران کارخانه به دور یک اقدام مشخص صنفی فعالیت را آغاز می کنند. امّا  در مراحل بعدی همین اقدامات صنفی اولیه به مطالبات سیاسی مبدل می گردد (برای نمونه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه آذر ۱۳۹۶). به سخن دیگر، وجه اشتراک تمام شرکت کنندگان در کمیته های مخفی، مبارزات ضدّ رژیمی و ضدّ سرمایه داری است و نه صرفا اشتراک عقیدتی. تجربۀ گذشته نشان داده است که این قبیل نهادها توسط عدۀ معدودی از کارگران پیشتاز (رهبران عملی کارگران) با افراد مورد اعتماد خود شکل می گیرد. اکثر اعتصاب های کارگری و تظاهرات و جاده بستن ها در گذشته، توسط این قبیل محافل خود انگیخته سازمان یافته اند. سازماندهی کمیته های مخفی و تضمین تداوم آن نیز به نوبۀ خود می تواند در راستای سراسری کردن اعتصاب های مقطعی و محلی کمک رساند. چنانچه تجربۀ اعتصاب در یک کارخانه به چند کارخانه مجاور منتقل گردد و هماهنگی آن ها   در راستای اعتصاب عمومی سازمان یابد، نطفه های اولیۀ قدرت کارگری برای تسخیر قدرت سیاسی یعنی انقلاب کارگری می تواند ظاهر گردد.

اما، این گونه کمیته ها اغلب پس از یک سلسله  فعالیت های مشخص محلی به کار خود خاتمه می دهند و فعالان آن پراکنده می گردند. رهبران این کمیته ها توسط وزارت اطلاعات شناسایی شده یا دستگیر و ارعاب می شوند. یا فعالیت های آنها تحت نظارت قرار گرفته و نهایتاً خسته و دلسرد می شوند.  در واقع  امروزه آن چه بیش از هر چیز کمبودش در درون جنبش کارگری احساس شده، عدم وجود تداوم و پیگیری مبارزات  در کارخانه های منفرد و همچنین عدم سراسری شدن اعتصابات در کارخانه های ایران بوده است. به سخن دیگر، کمیته های خود انگیخته مخفی کارگری به علت نداشتن سازماندهی و تجربه کافی  برای تداوم و گسترش اعتصابات پس از دوره ای خاموش گشته و تجربه شان به فراموشی سپرده می شود.

هسته های مخفی سوسیالیستی

امروز آن چه تداوم و سازماندهی کارگران در کارخانه ها را می تواند تضمین کند، تشکیل هسته های مخفی سوسیالیستی  به محور یک برنامه اقدام کارگری است.  تنها راه تضمین تداوم کار کمیته های مخفی کارگری وجود این هسته ها به مثابۀ ستون فقرات آن هاست. این هسته ها می توانند زمینه را برای ارتباط گیری کمیته های مخفی و سراسری کردن آن فراهم آورند و نهایتاً حزب پیشتاز کارگری را  همراه با آنها پی ریزی کنند.

این گونه هسته ها وظایف متعددی را در مقابل خود قرار می دهند:

اول، فعالیت سازمانیافته شده برای پیوند خود با رهبران عملی طبقه کارگر. این اقدام می تواند از طریق حضور در مراکز اعتصابات کارگری و تلاش برای ارتباط گیری با کارگران پیشتاز (با رعایت اکید مسایل امنیتی) صورت بگیرد. و  در صورت امکان دخالت در کمیته های عمل کارگری که سنتاً در درون کارخانه ها توسط کارگران پیشرو برای پیشبرد امر مبارزاتی شکل گرفته اند. بدیهی است که این کمیته ها الزاماً متشکل از کارگران سوسیالیست نمی باشند. در درون این کمیته ها حتی کارگران مسلمان و غیرسوسیالیستِ ضدّ رژیمی نیز شرکت می کنند و سازماندهی اعتصاب و یا اعتراض انجام می گیرد. شرکت هسته های  سوسیالیستی در چنین تشکل های مخفی به مثابۀ شرکت در یک اتحاد عمل صورت می گیرد.

دوم، برقراری ارتباط مرتب سیاسی و بحث و تبادل نظر به ویژه در دو مورد مسألۀ خاص: مسایل جاری سیاسی روز ایران و تجارب بین المللی.

سوم، ترتیب جلسات آموزشی دربارۀ اصول اولیۀ مارکسیسم، مفاهیم سوسیالیسم و تجارب جنبش کارگری در سطح جهانی.

چهارم، انتشار بولتن های کارگری  برای توزیع میان کارگران کارخانه.

پنجم،  کمک رسانی به سازماندهی و تدارک اعتراض های کارگری در کارخانه و محلات. دخالت سیاسی و تشکیلاتی در فعالیت های خود انگیخته کارگران علیه رژیم و مدیران کارخانه.

ششم، مداخله در نهادهایی که کارگران پیشتاز در آن ها شرکت دارند (انجمن های صنفی مستقل، سندیکاهای  کارگری مستقل و غیره). البته دخالت در این نهادها مستلزم وجود دمکراسی درونی و استقلال واقعی آن ها از رژیم است.

هفتم، تدارک تیم اطلاعاتی علیه جاسوسان و نفوذی های حزب اللهی رژیم در کارخانه ها. بدون تردید یکی از روش های مؤثر رژیم در سرکوب فعالیت های کارگران پیشرو در کارخانه ها، وجود جاسوسان و گروه های ضربت حزب الله  و وزارت اطلاعات و حراست است. مداخلۀ سیاسی کارگران سوسیالیست در کارخانه ها برای تأثیرگذاری و تبلیغات در میان کارگران، بدون شناسایی، افشا و خنثی کردن عملیات مخرب جاسوسان رژیم امکان پذیر نیست. تنها هسته های مخفی کارگران سوسیالیست قادرند که چنین سدی را از مقابل فعالیت کارگران بردارند. خبرچین ها و جاسوسان رژیم بدون مبارزۀ کارگران پیشرو علیه آن ها، از کارخانه ها طرد نمی گردند.

کمیته اقدام کارگری

برخی از فعالان کارگری  و روشنفکر کارگران بر محور برنامه اقدام کارگری گرد آمده تا وظایف ذکر شده را انجام دهند. کمیته اقدام کارگری که بیش از یک دهه پیش در ایران پی ریزی شد و در ادامه فعالیت هایش یکی از همکاران برجسته آن رفیق شاهرخ زمانی بود، که به شکل پیگیر  و مستمر در میان کارگران پیشرو  به فعالیت های ضد سرمایه داری و حمایت از زندانیان سیاسی ادامه داده است. نشریه کارگر پیشتاز به پیشنهاد و پیگیری رفیق شاهرخ زمانی در واپسین دوره حیات خود از درون زندان رژیم سرمایه داری حاکم است. این نشریه به مثابه ارگان سازماندهی کمیته اقدام کارگری جهت انتقال و تبادل نظر با پیشروان جنبش کارگری منتشر می شود.

کمیته اقدام کارگری از تمامی روشنفکر -کارگران و  کارگر-روشنفکران دعوت می کند  که برای سازماندهی جنبش کارگری و تدارک ایجاد حزب پیشتاز کارگری همراه با رهبران عملی کارگران به این کمیته بپوندند.

برای تماس گیری با کمیته اقدام کارگری با نشانی تلگرام تماس بگیرید:

komitee1eghdam@

سایت کمیته اقدام کارگری:

https://eghdamkargaari.wordpress.com

برنامه اقدام کارگری:

https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/10/workers-action-committee.pdf

تاریخچه و اهداف کمیته اقدام کارگری:

https://eghdamkargaari.wordpress.com/2015/05/20/تاریخچه-و-اهداف-کمیته-اقدام-کارگری/

بهمن ۱۴۰۰

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران