صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۳۴ -۲۹ بهمن ۹۵ – سرنگونی رژیم شاه+ کارگران هپکو

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۳۴ -۲۹ بهمن ۹۵
– سرنگونی رژیم شاه (مازیار رازی)
– ارزیابی کارگران هپکو (علیرضا بیانی)
– تظاهرات ۲۲ بهمن در مقابل سفارت جمهوری اسلامی لندن (مراد شیرین)

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران