صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۲۴- ۱۹ آذر ۹۵ – مفهوم مارکسیستی انقلاب +لینک ویدیویی

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۲۴-  ۱۹ آذر ۹۵

 مفهوم مارکسیستی انقلاب (مازیار رازی)

ضرورت انتشار کارگر پیشتاز (مازیار رازی)

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران