صدای کارگر سوسیالیست ۳۰۶ – ۱۶ خرداد ۹۹- سوسیالیسم یا بربریت؟

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

صدای کارگر سوسیالیست ۳۰۶ – ۱۶ خرداد ۹۹- سوسیالیسم یا بربریت؟ مازیار رازی

اوضاع آمریکا گرایش مارکسیست های انقلابی ایران مولفه های همگرایی مازیار رازی

*****************

با کمیته اقدام کارگری درتلگرام تماس بگیرید: https://t.me/Komitee1Eghdam

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران