صدای کارگر سوسیالیست ۳۰۶ – ۱۶ خرداد ۹۹- سوسیالیسم یا بربریت؟

صدای کارگر سوسیالیست ۳۰۶ – ۱۶ خرداد ۹۹- سوسیالیسم یا بربریت؟ مازیار رازی

اوضاع آمریکا گرایش مارکسیست های انقلابی ایران مولفه های همگرایی مازیار رازي

*****************

با کمیته اقدام کارگری درتلگرام تماس بگیرید: https://t.me/Komitee1Eghdam

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران