صدای کارگر سوسیالیست-۳۰۵ – ۹ خرداد ۹۹ – بحران سرمایه داری: جنگ یا انقلاب؟

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

صدای کارگر سوسیالیست ۹ خرداد ۱۳۹۹

بحران سرمایه داری: جنگ یا انقلاب؟ مازیار رازی

روش و پیش شرط های همگرایی مازیار رازی

*****************

با کمیته اقدام کارگری درتلگرام تماس بگیرید: https://t.me/Komitee1Eghdam

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران