صدای کارگر سوسیالیست ۳۰۴ – ۲ خرداد ۱۳۹۹- همگرایی: گسست از نخبه گرایی و تخیل گرایی

صدای کارگر سوسیالیست ۳۰۴ – ۲ خرداد ۱۳۹۹

فراخوان به همگرایی مارکسیست ها کرایش مارکسیست های انقلابی ایران

همگرایی: گسست از نخبه گرایی و تخیل گرایی/مازیار رازی

کاپیتال مارکس

*****************

با کمیته اقدام کارگری درتلگرام تماس بگیرید: https://t.me/Komitee1Eghdam

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران