صدای کارگر سوسیالیست ۲۹۲ – ۹ اسفند ۹۸- کرونا – دمکراسی-مارکس و طبقه کارگر

صدای کارگر سوسیالیست

برنامه ۲۹۲- ۹ اسفند ۱۳۹۸
تلویزیون دیدگاه- یاه سات- جمعه ها ساعت ۸/۳۰ شب
جنایت رژیم و ماجرای کرونا
گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

مفهوم مارکسیستی دمکراسی
مازیار رازی
مفهوم پرولتاریا از دیدگاه مارکس
مازیار رازی
*****************
با کمیته اقدام کارگری درتلگرام تماس بگیرید:
https://t.me/Komitee1Eghdam

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران