صدای کارگر سوسیالست- ۲۹۱ – ۲ اسفند ۹۸- تحریم فعال انتخابات- ماهیت رهبری انقلاب

صدای کارگر سوسیالیست برنامه ۲۹۱- ۲ اسفند ۱۳۹۸

تلویزیون دیدگاه- یاه سات- جمعه ها ساعت ۸/۳۰ شب

تحریم فعال انتخابات

جنبش های اجتماعی و رهبری انقلاب مازیار رازی میز گرد رادیو مانی

*****************

با کمیته اقدام کارگری درتلگرام تماس بگیرید: https://t.me/Komitee1Eghdam

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران