صدای کارگر سوسیالیست: برنامه ۲۷۱ -۱۲ مهر ۱۳۹۸- شرایط عینی انقلاب سوسیالستی

صدای کارگر سوسیالیست: برنامه ۲۷۱ -۱۲ مهر ۱۳۹۸
شرایط عینی انقلاب سوسیالستی/ مازیار رازی
ادامه سرکوب ها: ضعف رژیم! / گرایش مارکسیست های انقلابی ایران
با ما در تلگرام تماس بگیرید Marxist_Enghelabi@
به کانال مارکسیسم انقلابی بپیوندید: https://t.me/MarxistEnghelabi

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران