زمان وقوع سوسیالیسم / ۱۰ دقیقه با مازیار رازی

 زمان وقوع سوسیالیسم / ۱۰ دقیقه با مازیار رازی
از مصاحبه تلویزیونی با روند سوسیالیستی کومه له – بخش ۴

با ما در تلگرام تماس بگیرید:
https://t.me/Marxist_Enghelabi

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران