چرا بازنگری سوسیالیسم لازم است؟ ۵ دقیقه با مازیار رازی

چرا بازنگری سوسیالیسم لازم است؟ مازیار رازی
از مصاحبه تلویزیونی با روند سوسیالیستی کومه له – بخش ۱
با ما در تلگرام تماس بگیرید:
https://t.me/Marxist_Enghelabi

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران