صدای کارگر سوسیالیست ۲۴۷ – ۳۰ فروردین ۹۸ +مساله سیل+اول ماه مه+بحران رهبری

صدای کارگر سوسیالیست ۲۴۷ – ۳۰ فروردین ۹۸
+مساله سیل و راه عملی: احمد آزادی جو
+کمیته اقدام کارگری: مازیار رازی
+اول ماه مه: نسیم صداقت
+بحران سرمایه داری و رهبری: مازیار رازی

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران