صدای کارگر سوسیالیست- برنامه ۲۶۳ -۱۸ مرداد ۹۸- اتحادعمل درحمایت از زندانیان سیاسی

صدای کارگر سوسیالیست- برنامه ۲۶۳ -۱۸ مرداد ۱۳۹۸
اتحاد عمل در حمایت از زندانیان سیاسی ایران- مازیار رازی
تظاهرات سراسری در حمایت از زندانیان سیاسی
معرفی جزوه حزب لنینی در ایران- مازیار رازی
با ما در تلگرام تماس بگیرید
https://t.me/Marxist_Enghelabi

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران