کمپین جمع آوری ۱۰۰ هزار امضا علیه سوانح کار در ترکیه UID-DER

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

جمع آوری ۱۰۰ هزار امضا علیه سوانح کار در ترکیه یودیر UID-DER

UD4

 

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران