صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۸ – ۱۳ مرداد ۹۶ – ضرورت نشریه کارگری + لینک ویدیویی

Share Button

صدای کارگر سوسیالیست  – برنامه ۱۵۸ –  ۱۳ مرداد ۹۶

–  ضرورت نشریه کارگر پیشتاز (مازیار رازی)

– مانیفست کمونیست -۳ (مازیار رازی)

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران