صدای کارگر سوسیالیست ،برنامه۱۰۲ – ۱۸ تیر ۹۵ – بحران سرمایه داری جهانی: دیدگاه مارکسیستی + لینک ویدیویی

صدای کارگر سوسیالیست ،برنامه۱۰۲ – ۱۸ تیر ۹۵ – تلویزیون دیدگاه رو به ایران
برنامه شامل
 مازیار رازی
بحران سرمایه داری جهانی: دیدگاه مارکسیستی

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران