صدای کارگر سوسیالیست ،برنامه۱۰۰ – ۴ تیر ۹۵ – صدمین برنامه تلویزیونی + لینک ویدیویی

صدای کارگر سوسیالیست ،برنامه۱۰۰ – ۴ تیر ۹۵ – تلویزیون دیدگاه رو به ایران
این برنامه شامل
 مازیار رازی
بررسی صدمین برنامه
در خواست کمک مالی
 امید علیزاده:شلاق زدن ها کارگران
علیرضا بیانی: مفهوم حزب کارگران سوسیالیست
مراد شیرین: سازمان جهانی کار
نسیم صداقت: مساله معلولین در ایران

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران