به آزار و اذیت مردم فلسطین به دست اسرائیل پایان دهید!

 کارگر میلیتانت شماره ۷۳  

کارگران، برادران و خواهران،

اسرائیل هم­چنان به بهانۀ ربوده شدن سه جوان اسرائیلی، به حملات مرگ­بار خود به فلسطین ادامه می دهد. از ماه ژوئیه به این سو، بالغ بر 1000 نفر کشته و بیش از 6 هزار نفر ربوده شده اند. خانه ها و خیابان ها بمباران و ویران شدند. در برخی مناطق، حتی یک آجر هم به روی آجر باقی نمانده است. باری دیگر دولت وحشی اسرائیل، مردم را پیش روی دیدگان جهان قتل عام می کند.

حاکمان اسرائیل در همان حال که قلمرو قلسطین را در خون و اشک مردم فلسطین غرق کرده، با درخواست آتش بس انسان دوستانۀ 3 ساعته بنا به درخواست سازمان های جهانی جهت تخلیۀ اجساد و مجروحین، موافقت کرد. اما درست نیم ساعت پس از آتش بس، بمباران های خود علیه غزه را از سر گرفت، و حتی در بمباران آن دسته از فلسطینیانی که در جستجوی یک محل امن مجبور بودند اجساد و مجروحین را رها کنند، ذره ای درنگ نکرد. ارتش اسرائیل درحال بمباران بدون هدف است، و حتی در این راه از بیمارستان ها و مردم غیرنظامی هم دریغ نکرده است.

پنج سال پیش دولت جنایتکار اسرائیل دست به یک عملیات نظامی سنگین زد و 1400 فلسطینی را کشت. این امر یک میلیون و نیم نفر را محکوم به گرسنگی، تشنگی، عدم برخورداری از برق و دارو کرد. در سال 2012، اسرائیل یک بار دیگر دست به حمله زد و بیش از 150 فلسطینی را به قتل رساند. در طی همۀ این کشتارها، قدرت های امپیریالیستی بیانیه های محکومیت صادر کردند و دست به هیچ کار دیگری نزدند. هیچ تحریمی علیه اسرائیل صورت نگرفت. حکومت های عربی فراتر از صدور بیانیه هیچ کار دیگری نکردند. همین روال امروز هم ادامه دارد. اسرائیل در حال قتل عام در پیش روی جهانیان است. سازمان ملل نشته است و نظاره می کند.

حکمیت اسرائیل که تحت حمایت قدرت های امپریالیستی قرار دارد، تلاش می کند تا کارگران و توده های زحمتکش اسرائیل را با زهر ناسیونالیسم، بی حس کند. گروه های فاشیستی اسرائیلی به خیابان های اورشلیم سرازیر می شوند و فریاد «مرگ بر اعراب» سر می دهند. این گروه ها یک فلسطینی 16 ساله را در یک چشم برهم زدن سوزاندند.

حکومت «حزب عدالت و توسعه» (AKP)، که هرگونه سبعیت را در حق کردها روا می داند و داعش را به جان آن ها می اندازد، بی شرمانه می غرّد که: «ما در کنار مردم فلسطین می ایستیم». در مقابل مردم سروصدا راه می اندازد، اما به همکاری با اسرائیل ادامه می دهد و توافقات نظامی و تجاری را در پشت درهای بسته ترتیب می دهد.

برادران و خواهران،

همۀ این اظهارات و بیانیه ها، یک نمایش دوگانه و ریاکارانه هستند. آن چه حزب عدالت و توسعه انجام می دهد، حداکثر تعلیق موقت روابط دیپلمانیک است. درحالی که همه نوع روابط اقتصادی، ازجمله تجارت اسلحه را حفظ می کند. ترکیه که رؤیای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای را در سر می پروراند، هم­چنان بازیگر جنگ جاری است. حزب عدالت و توسعه به قتل عام مردم سویه، کرد و فلسطینی اهمیتی نمی دهد.

تنها دوست حقیقی مردم فلسطین، کارگران و زمتکشان تمامی کشورها هستند. تنها چیزی که که دولت اسرائیل را وادار به عقب نشینی خواهد کرد، یک واکنش محکم بین المللی است. وظیفۀ سازمان های کارگری، اتحادیه های کارگری و سوسیالیست ها، سازماندهی این واکنش و اقدام متحدانه در مقیاسی بین المللی است. آن ها باید به دولت اسرائیل و سایر قدرت های امپریالیستی حامی آن نشان دهند که کارگران و زحمتکشان در همبستگی با مردم فلسطین قرار دارند.

برادران و خواهران،

بیایید سکوت در برابر مصائب مردم فلسطین را بشکنیم! بیایید دست برادری را به سوی خاورمیانه و مردم فلسطین دراز کنیم. ترک، کرد، فلسطینی، اسرائیلی، ایرانی و عرب برادر هستند. بیایید صدای خود را برای به رسمیت شناخته شدن حقوق مردم ستم دیده، برای صلح در خاورمیانه، برای رهایی مردم فلسطین و تمام مردم ستم دیده، به گوش دیگران برسانیم. بیایید فریاد بزنیم: زنده باد وحدت کارگران و برادری مردم! ما تمامی کارگران و زحمتکشان را به اتحاد در صفوف «انجمن همبستگی بین المللی کارگری» تشویق می کنیم و به مستبدین می گوییم «بس است».

به آزار و اذیت مردم فلسطین به دست اسرائیل پایان دهید! برای صلح در خاورمیانه!

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران