نشریه کارگر میلیتانت شماره ۷۸ در ۱۷۸ صفحه انتشار یافت

دانلود:‌شریه کارگر میلیتانت شماره ۷۸ 

jeld78

فهرست

تشکل سراسری کارگری و هسته های کارگری سوسیالیستی به مثابۀ نطفه های اولیۀ حزب کارگران سوسیالیست

در حمایت از اعتصاب کارگران ایران خودرو

در مورد مراحل رسیدن به حزب پیشتاز کارگری و نکاتی در بارۀ پروژه «تدارک حزب انقلابی»

یادداشت هایی دربارۀ حزب پیشتاز انقلابی بین المللی

یادداشتی به بهانۀ حملۀ تروریستی به «شارلی ابدو»

مقابله با تروریسم با وحدت توده ها به رهبری کارگران

روابط حسنۀ ایالات متحده و کوبا: درس های تاریخ

کوبا: خطر بازگشت سرمایه داری

کوبا: 50 سال پس از انقلاب

مارکسیزم انقلابی و مبارزۀ مسلحانه

تروتسکی، آن طور که در کوبا آموخته می شود

در پس تظاهرات های مهاجرستیز «پگیدا» چه می گذرد؟

«پگیدا» و کارزار حکومت آلمان برای میلیتاریسم

پگیدا و چرخش به راست در سیاست آلمان

آلمان: ده ها هزار نفر علیه جنبش راستگرای «پگیدا» دست به اعتراض می زنند

قدرتمداران آلمان، بذرهای جنبش راست «پگیدا» را می کارند

آلمان: ده سال پس از کاهش هزینه های رفاهی «هارتس ۴»

کوبانی، و تحولات اخیر منطقه

سرمایه داری، زایندۀ خشونت علیه زنان

نژاد، طبقه و خشونت پلیس در امریکا

یونان: به سوی نقطۀ عطف

کریسمس برای وال استریت

سازمان سیا، غدۀ سرطانی بشریت

۲۶ سال پیش: دادگاه شوروی از «سرگئی سدوف»، فرزند تروتسکی، اعادۀ حیثیت می کند

کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ

رزا لوکزامبورگ، علیه مجازات مرگ سخن می گوید

تروتسکی: از شورش تا انقلاب

تبلیغات ضدّ مذهبی

چگونه لنین، مارکس خواند

در آستانۀ یک انقلاب

اپوزیسیون روسیه

سندیکاها در عصر زوال امپریالیستی

نقش من در انقلاب اکتبر

۲۱ ژانویه، ۹۱مین سالگرد درگذشت لنین…

پیش نویس قطعنامۀ کمیتۀ مرکزی حزب کارگران سوسیال دمکرات روسیه (بلشویک)

بیانیه پیرامون اخراج از حزب

تهران: فعالیت تبلیغی در حمایت از فردین میرکی و بهنام ابراهیم زاده، فعالین کارگری زندانی

گزارشی دریافتی دربارۀ سندیکای کارگران ساختمانی کردستان عراق

آموزش، تبلیغ و سازماندهی

پیام سال نوی «انجمن همبستگی بین المللی کارگران» (UİD-DER) به «شبکۀ همبستگی کارگری» (IWSN)

پیام سال نوی «شبکۀ همبستگی کارگری» به «انجمن همبستگی بین المللی کارگران» ترکیه

پیام همبستگی «انجمن همبستگی بین المللی کارگران» ترکیه با بهنام ابراهیم زاده

بیانیۀ «انجمن همبستگی بین المللی کارگران» (UID-DER) ترکیه دربارۀ کمپین جدید آن

شب شعر و جمع آوری کمک مالی برای شاهرخ زمانی و رضا شهابی

تجمع اعتراضی در لندن در دفاع از فعالين کارگری زندانی

شاهرخ زمانی و رضا شهابی را آزاد کنید

پیام شاهرخ زمانی : رفقای مدافع کارگران زندانی!

ایجاد تشکل های سراسری (اتحادیه ها، فدراسیون سراسری و حزب طبقۀ کارگر) چگونه و با کی؟

خطاب به تشکل های کارگری ایران وجهان

شمارۀ اول ماهنامۀ کارگران ساختمان منتشر شد

یادداشتی نسبتاً بلند بر سه یاداشت «کوتاه» بهروز شادیمقدم

از مباحثات فیسبوکی، ذیل مصاحبه آذر مدرسی با رادیو کوچه

از مباحثات فیسبوک ذیل مصاحبۀ رادیو «چشم سوم» با حمید تقوایی

 

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران