حق ملل در تعیین سرنوشت خویش: تناقضات حزب کمونیست کارگری

در حاشيه طرح «رفراندوم استقلال کردستان عراق» ضرورت مباحثات در مورد مفهوم ماركسيستى «حق تعیین سرنوشت» در دستور كار ماركسيست هاى انقلابى قرار مى گيرد. براى دامن زدن به اين بحث در تالار مارکسیسم … ادامه خواندن حق ملل در تعیین سرنوشت خویش: تناقضات حزب کمونیست کارگری