چشم انداز جنبش کارگری و وظایف مارکسیست های انقلابی در دورۀ آتی

سرمقاله کارگر میلیتانت شماره ۸۹ برای ترسیم چشم انداز جنبش کارگری ما محققاً باید از تحلیل مشخص سیاسی روز شروع کنیم. در مرکز تحلیل شرایط امروز باید روندی را قرار داد که رژیم در … ادامه خواندن چشم انداز جنبش کارگری و وظایف مارکسیست های انقلابی در دورۀ آتی