ملاحظاتی در باره ریشه های بحران سازمان های کمونیستی

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

سلسله برنامه ها در کلاب هاوس: همراه با مازیار رازی و رضا پایا

اتاق «گرایش مارکسیست های انقلابی ایران»

شنبه ها ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپا- ۹ شب ایران

https://www.clubhouse.com/@mazraz

۲ اکتبر  ۲۰۲۱- ۱۰ مهر ۱۴۰۰

معرفی ملاحظاتی بر بحران سازمان های کمونیست

 حزب توده و  اولین حزب کمونیست ایران 

*******************

۹ اکتبر ۲۰۲۱- ۱۷ مهر ۱۴۰۰

سازمان پیکار (۱) بحران تشکیلاتی و نظری (رضاپایا+مازیار رازی)

*******************

١۶ اکتبر ۲۰۲۱ ـ ۲۴ مهر ۱۴۰۰

سازمان پیکار (٢):کنفرانس وحدت، موضع جنگ و علل فروپاشی

*******************

٢٣ اکتبر  ۲۰۲۱- ۳۰ مهر ۱۴۰۰

سازمان چریک های فدایی خلق: مبارزه مسلحانه

 

٣٠ اکتبر ۲۰۲۱

حزب کمونیست ایران: از وحدت تا انشعاب

 

۶ نوامبر ۲۰۲۱

حزب کمونیست کارگرى: علل انشعابات

١٣ نوامبر ۲۰۲۱

سازمان راه کارگر: مواضع سیاسی و انشعاب

٢٠ نوامبر ۲۰۲۱

سازمان هاى مائوئیستی: مواضع و علل فروپاشی

٢٧ نوامبر ۲۰۲۱

احزاب تروتسکیستى: پیدایش، علل انشعاب و فروپاشی و امروز

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران