خطاب به نیروها و سازمان‌ّهای چپ اپوزیسیون! پیش به سوی اتحاد عمل!

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

گرایش مارکسیست‌های انقلابی همواره خواهان ایجاد اتحادعمل نیروها و سازمان‌های چپ و مترقی  به منظور سازمان‌دهی وسیع‌ترین کارزارهای حمایتی از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در ایران، بوده است.

با توجه به آغاز فصل نوینی از اعتراضات خیابانی و تداوم اعتصابات کارگری، و در محور آن، کارگران هفت‌تپه، ضرورت ایجاد اتحادعمل‌های هرچه وسیع‌تر، متشکل از تمام نیروهای چپ و مترقی ، پر اهمیت‌تر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

از این‌رو  گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران از  تمام سازمان‌ها و نیروها و افراد اپوزیسیون چپ در خارج ، به دور از فرقه‌گرایی و حذف‌گرایی، دعوت می‌کند به  تدارک چنین اتحادعمل سراسری .

لازم به ذکر است که اتحادعمل به مفهوم هم‌گرایی تشکیلاتی و  وحدت نظری نیست. برای هم‌گرایی میان مارکسیست‌ها نیاز به بحث و تبادل‌نظر  با رعایت موازین دمکراتیک و حق نقد به یک‌دیگر است.  از این‌رو همراه با آغاز اتحادعمل‌های سراسری در حمایت از اعتراضات و حمایت‌های تمام اقشار تحت ستم ایران،  فرصت مناسبی برای تدارک جلسات بحث و تبادل نظر و سمینارها، به حول مسایل محوری نظری گرایشات، بوجود می‌آید، که مورد استقبال ماست.

در صورت تمایل با این پیشنهاد  و تدارکات مقدماتی فعالیت‌های عملی مشترک  با ما تماس بگیرید.

[email protected]

گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

۲۲ ژانویه ۲۰۲۰

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران