صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۷۵ – ۱۰ آذر ۹۶ – برنامه سوسیالیستی و انتقالی

Share Button

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۷۵ – ۱۰ آذر ۹۶

برنامه سوسیالیستی – مازیار رازی

 برنامه انتقالی- تروتسکی

مطالبات انتقالی- مازیار رازی

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران