صدای کارگر سوسیالیست برنامه ۱۷۰ -۵ آبان ۹۶ – علل شکست انقلاب اکتبر

Share Button
صدای کارگر سوسیالیست برنامه ۱۷۰ -۵ آبان ۹۶
– علل شکست انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ – مازیار رازی
– بررسی انقلاب اکتبر- میز گرد- علیرضا بیانی
– پیشگفتار به دولت و انقلاب لنین- مازیار رازی
Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران