صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۶۹ – ۲۸ مهر ۹۶ – درس های انقلاب اکتبر ۱۹۱۷

Share Button
– درس های پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷- مازیار رازی
– علل شکست انقلاب اکتبر- میز گرد- علیرضا بیانی
– انتشار کارگر پیشتاز افغانستان
Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران