صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۷ – ۱۵ مهر ۹۶- صدمین سالگرد انقلاب ۱۹۱۷: بازگشت به لنین

Share Button

صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۷ – ۱۵ مهر ۹۶

– صدمین سالگرد انقلاب ۱۹۱۷ پیشگفتار به نوشته حزب لنینی در ایران- مازیار رازی

– بازگشت به لنین (۳)- مازیار رارزی

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران