صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۶۶ – ۷ مهر ۹۶- ۱ مهر ۹۶+ باز گشت به لنین+ مارکس

Share Button
صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۶۶ – ۷ مهر ۹۶-
+ ۱ مهر ۹۶: فعالان دانشجویی کمیته اقدام کارگری در باره اول مهر (کارگر پیشتاز شماره ۱۶)
+ باز گشت به لنین (۲)
+ مارکس و ۱۵۰ مین سالگرد انتشار کاپیتال (مازیار رازی)

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران