صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۵ ۳۱- شهریور ۹۶ – رضا شهابی + استقلال کردستان + سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷

Share Button
صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۵ ۳۱- شهریور ۹۶
+ رضا شهابی: حمایت بین المللی ادامه دارد (کارزار شاهرخ زمانی)
+ استقلال کردستان : ارزیابی رفراندوم اخیر (مازیار رازی)
+ سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷- بازگشت به لنین -۱ (مازیار رازی)
Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران