صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۶۳- ۱۷ شهریور ۹۶ – میراث شاهرخ زمانی

Share Button

صدای کارگر سوسیالیست  – برنامه ۱۶۳-  ۱۷ شهریور ۹۶ –  میراث شاهرخ زمانی

– میراث شاهرخ زمانی (مازیار رازی)

– مولفه های حزب پیشتاز کارگری (مازیار رازی)

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران