صدای کارگر سوسیالیست برنامه ۱۶۱ ۳- شهریور ۹۶ – زندانیان رجایی شهر – کمیته اقدام کارگری

Share Button

صدای کارگر سوسیالیست برنامه ۱۶۱ ۳- شهریور ۹۶
– زندانیان رجایی شهر (نسیم صداقت)
– کمیته اقدام کارگری (مازیار رازی و علیرضا بیانی)

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران