صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۶۰- ۲۷ مرداد ۹۶+ طرح کارورزی+کارگر پیشتاز ۱۴

Share Button

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۶۰- ۲۷ مرداد ۹۶

+ طرح کارورزی (نسیم صداقت)

+کارگر پیشتاز ۱۴ (مازیار رازی)

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران