صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۹ – ۲۰ مراد ۹۶ – افق جنبش کارگری + لینک ویدیویی

Share Button

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۹ – ۲۰ مراد ۹۶
– افق جنبش کارگری و وظایف ما (مازیار رازی)
– مانیفست کمونیست – ۴ (مازیار رازی

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران