صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۷ – ۶ مرداد ۹۶ – مقابله با فرقه گرایی + لینک ویدیویی

Share Button

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۷ – ۶ مرداد ۹۶
– مقابله با فرقه گرایی (مازیار رازی)
– مانیفست کمونیست (۲)- (مازیار رازی)

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران