صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۶ – ۳۰ تیر ۹۶ – اتحاد عمل اپوزیسیون

Share Button

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۵۶ – ۳۰ تیر ۹۶
– ضرورت اتحاد عمل اپوزیسیون (مازیار رازی)
– کارنامه سالیانه کمیته اقدام کارگری
– مانیفست کمونیست -۱ (مازیار رازی)

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران