صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۲۷- ۱۰ دی ۹۵- مفهوم برنامه سوسیالیستی +لینک ویدیویی

Share Button

مفهوم حزب پیشتاز کارگری (علیرضا بیانی)

مفهوم  برنامه سوسیالیستی (مازیار رازی)

سندیکالیسم و رادیکالیسم کارگری (امید علیزاده)

مقاله مرتبط:

نکاتی در مورد مفهوم برنامۀ سوسیالیستی

http://militaant.com/?p=5364

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران