صدای کارگر سوسیالیست برنامه ۱۱۸ ۷ مهر ۹۵- لنین و چرچیل + لینک ویدیویی

Share Button

صدای کارگر سوسیالیست برنامه ۱۱۸ ۷ مهر ۹۵

نقش لنین در انقلاب روسیه (۴)/  و نقش مخرب چرچیل (مازیار رازی)

نقش زنان در انقلاب روسیه (نسیم صداقت)

سندیکالیسم و رادیکالیسم کارگری (امید علیزاده)

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران