تحریم فعال انتخابات در حمایت از زندانیان سیاسی

Share Button

زندان

«برای مارکسیست های انقلابی، “تحریم” انتخابات تحت حکومت جمهوری اسلامی، موضوعی است مفروض؛ در شرایط دمکراتیک جامعۀ بورژوایی، مشروط بر این که جامعه در وضعیت اعتلای انقلابی قرار نداشته باشد، می توان در انتخابات پارلمانی، با حضور نمایندگان کارگران و کمونیست ها، برای به دست گرفتن تریبون علیه خود نظام سرمایه داری شرکت جست، اما تحریم انتخابات، به خصوص برای ساختن دولت سرمایه داری، در هر شرایطی اعم از دمکراتیک یا دیکتاتوری، یک اصل مفروض است. آن وقت است که هر عملی در ارتباط با این تحریم و اثرگذار کردن آن در درون جامعه، می تواند عنوان “تاکتیک” به خود بگیرد. و الا دفاع از یک جناح بورژوازی در مقابل سایر جناح ها و گرایش های موجود در طبقۀ حاکم با اتکا به خروارها توجیه و “تحلیل“، اقدامی است که بخش اعظم جامعه هم به دلیل سطح فعلی آگاهی خود، به خصوص به دلیل آگاهی وارونه ای که هر روز به آن ها تزریق می شود، و نبود یک آلترناتیو نیرومند، انجام می دهد؛ و دست آخر رؤیای خودِ بورژوازی را تحقق می بخشد. اما باید به یاد داشت که تحریم “غیر فعال“، یعنی گوشه گیری، خانه نشینی و بی اعتنایی به سیر رویدادها– درست نقطۀ مقابل مشارکت “فعال” و به یک اندازه بی تأثیر است. یکی از بهترین تاکتیک های انقلابی در قبال مسألۀ انتخابات، می تواند “تحریم فعال” باشد. یعنی استفاده از فضای سیاسی و برخی “آزادی“های موقتی و نیم بند تا پیش از برگزاری “انتخابات“، برای افشای رژیم. در این جا است که می توان به شکل تاکتیکی، آزادی تمامی زندانیان سیاسی و به ویژه رهبران کارگری را به عنوان نمایندگان حقیقی طبقۀ کارگر، برجسته نمود، و این همان تاکتیک تحریم فعال است»

از مصاحبه سایت طبقه با مازیار رازی
۳۰ مهر ۱۳۹۴
https://tabaqe.com/?p=3546
http://militaant.com/?p=5976
Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران