۹۷مین سالگرد قتل رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت

Share Button

۹۷مین سالگرد قتل رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت

Rosa

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران