برنامه کمیته اقدام کارگری /مازیار رازی + لینک های ویدیویی

Share Button

barnameh

سازمانیابی کارگری
بخش اول برنامه اقدام کارگری از صدای کارگر سوسیالیست ۸ خرداد ۱۳۹۴

تورم و بیکاری
بخش دوم برنامه اقدام کارگری از صدای کارگر سوسیالیست ۱۵ خرداد ۱۳۹۴
لغو اسرار معاملات و کنترل کارگری: سخنرانی مازیار رازی
بخش سوم برنامه اقدام کارگری از صدای کارگر سوسیالیست ۲۲ خرداد ۱۳۹۴
مبارزه برای آزادی زنان
بخش چهارم برنامه کمیته اقدام کارگری ۱۱ دی ۱۳۹۴
کمیته اقدام کارگری
Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران