سخنی با جوانان سوسیالیست: نکاتی در مورد تدارک و سازماندهی انقلاب سوسیالیستی/ مصاحبه با مازیار رازی + ۸ لینک ویدیویی

Share Button
سخنی با جوانان سوسیالیست ۱- : در مورد حزب و کمیته ها مخفی
***********
سخنی با جوانان سوسیالیست ۲- : در مورد حزب و کارگر و روشنفکر
********

سخنی با جوانان سوسیالیست ۳- روش حزب سازی
**********

سخنی با جوانان ۴- کمونیست ها و تشکل های کارگری
*********
سخنی با جوانان ۵- قدرت گیری کارگران
********
سخنی با جوانان ۶- مطالبات کارگران
********
سخنی با جوانان ۷- مطالبات کارگران
*******

سخنی با جوانان ۸- ساختار درونی حزب
*******
Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران