صدای کارگر سوسیالیست، برنامه ۷۰ – ۶ آذر ۹۴ – همگرایی چپ

Share Button

صدای کارگر سوسیالیست ،برنامه ۷۰  – ۶ آذر ۹۴ – تلویزیون دیدگاه رو به ایران

این برنامه شامل:
خاور میانه و همگرایی چپ (مازیار رازی)
کلیپ احیای مارکسیستی
 ۲ – علیرضا بیانی: پاسخ به سوالات
http://didgah.tv
Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران